GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-07-2021 13:42   Güncelleme : 07-07-2021 13:42

Savran Köyü ile Miçolar Mezrası Arasında Sınır Anlaşmazlığı

Savran Köyü İle  Çataltepe Köyü'ne bağlı Miçolar Mezrası arasında sınır anlaşmazlığı başladı.

Savran Köyü ile Miçolar Mezrası Arasında Sınır Anlaşmazlığı

 Savran Köyü Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti Gölbaşı Kaymakamlığına dilekçe ile başvuru yaparak sınırlarını bildikleri ve resmi olarak da kendilerinde olan eski sınırların tecavüz edilerek ellerinden alındığını iddia etti.

Savran Köyü Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti tarafından gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi.

1924 yılında çıkarılan 1949 yılında yeniden düzenlenen Köy Kanununda her köyün sınırları tespit edilmiş olup, komşu ve sınır köyleri muhtarı ve azaları ile mühürlenip  onaylanmıştır. Bunun dışında bir köyün sınırını başka bir köye devretmek, bu bir kararname olabilir, o köy halkının ve köyün muhtarının onayı olmadan geçersizdir.

1949 sayılı Köy Kanununa ve mülkiyet hakkından dolayı Anayasaya da aykırıdır. Köy sınırları daktilo yazısı ile evraka dökülmüştür. Evrak içine sıkıştırılmış her türlü el yazısı hileli, geçersiz ve suçtur.  Bütün köy halkının bilgisine sunarım.

1949 yılı ve sayılı Köy Kanunu

Sınırın Değişmezliği:

                Madde 4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre belirlenmiş sınırların değişmezliği esastır.

                Mevcut sınırın değiştirilmesi ancak, sınır noktalarının belirginlik ve değişmezlik niteliklerini yitirmiş olması, idari birimlerin sosyal, ekonomik, idari ve coğrafi durumlarında eskiye oranla farklılıkların meydana gelmesi ve bu sonuçların sınır anlaşmazlığına yol açmış olduğunun Bakanlıkça tespit edilmesi halinde mümkündür.

                Müracaat ve İlk İnceleme

                Madde 5- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamına giren sınır anlaşmazlıklarıyla ilgili olarak valiliklere intikal eden müracaatlar üzerine valilikçe;

                A) İhtilaflı yerde daha önce 5442 sayılı İl idaresi Kanununa, 442 sayılı Köy Kanununa veya 1580 sayılı Belediye Kanununa göre çizilmiş bir sınırın mevcut olup olmadığı araştırılır.

                 İhtilaflı yerde daha önce kararname ile çizilmiş bir sınır bulunup bulunmadığının kesin olarak belirlenmesi amacıyla Bakanlıktan arşiv incelemesi istenir. 

                C) Bu şekilde çizilmiş bir sınır varsa uygulama imkanlarının bulunup bulunmadığı araştırılır. Uygulama imkanları bulunamıyor ve yeniden sınır çizilmesi gerekiyorsa bunun hukuki bir idari sebepleri açıklığa kavuşturulur.

                D) Anlaşmazlığın orman, mer’a, otlak, yaylak, kışlak veya su anlaşmazlığı mahiyetinde olup olmadığı araştırılır. Anlaşmazlığın bu gibi sebeplerden kaynaklandığı anlaşılırsa dosya düzenlenmez ve ihtilafın 5442 sayılı Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilerek sözü edilen konularla ilgili mevzuata göre işlem yapılmasının gerektiği taraflara duyurulur.   

      

                Kaymakamlıklara Yapılan Müracaatlar

                Madde 6- 5442 sayılı Kanun kapsamına giren sınır anlaşmazlıkları ile ilgili işlemlerin valiliklerce yürütülmesi gerektiğinden, kaymakamlıklara yapılan müracaatlar bir yazı ile valiliğine gönderilir. Kaymakamlar, gerek duyarlarsa anlaşmazlıkla ilgili görüşlerini bu yazıda belirtirler.

                Doğrudan Bakanlığa Yapılan Müracaatlar

                Madde 7- Doğrudan Bakanlığa yapılan müracaatlar 5 inci maddeye göre işlem yapılmak üzere valiliğine gönderilir.

                Yetkili Kurulların İncelemesi

                Madde 8- İl İdare Kurulları karar vermeden önce, bizzat veya görevlendirecekleri komisyon marifetiyle, sınır anlaşmazlıklarını yerinde incelemek zorundadırlar.

                İl idare kurullarının hazırladığı dosya, valilikçe il genel meclisine gönderilir. İl genel meclisi dosya üzerinde karar verebileceği gibi, genel meclisçe lüzum görülmesi halinde, yerinde de inceleme yaptırabilir.