DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 04-05-2017 05:15

16 Nisan’ın kaderi..

 

Referandum bitti,resmen kesinlik kazanmasına rağmen,tartışmalar devam ediyor.Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı “mühürsüz oy pusulalarının da geçerli kabul edileceği” kararı üzerine fırtınalar kopartılmaya çalışıldı.Yani pusulaya basılmayan bir “mühür”, seçim sonrası gündemi mühürlemiş durumda.
CHP,önçe YSK,na sonra Danıştay,a bundanda istediğini bulamayınça, Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı aldı..Oysa Anayasa'nın 79. Maddesi Yüksek Seçim Kurulu kararlarının itiraz merciinin bulunmadığını tartışmasız bir şekilde vurguluyordu.Buralardan bir sonuç alamayınça, sokakları da harekete geçirmeye çalıştı..CHP yönetiminden daha olgun bir tavır sergileyen CHP tabanı sokağa dökülmeyinçe,son çarteyi,'AİHM'de bulmaya çalışıyor..Sanıyorki; Referandum,dan önçe ''Hayır''ın yanında saf tutan Avrupa devletlerinin kurduğu birlik ona yardımçı olaçak..Konunun içeriğini bilselerdi,Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği,nin görev farklılıklarından haberdar olurlar ve bu sevdadanda vazgeçerlerdi..  
Kısaca açıklayaçak olursam;İkinci Dünya Savaşı ertesinde Avrupa’da kalıcı barışı sağlamak için yürütülen çalışmalar bağlamında “uluslarüstü” yerine “hükümetlerarası” örgütlenmeyi savunagelen Churchill’in adeta kurucu babalığını yaptığı Avrupa Konseyi oluşturuldu.Bu kurum zaman içinde demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına dayalı Avrupa değerlerini savunan ve geliştiren uzman bir kuruluşa dönüştü. 
Av.Birliğini ise,6 kurucu üyenin(Almanya-Belçika-Fransa-Hollanda-Lüksemburg-İtalya)önçülüğünde,25 Mart 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması’yla “Avrupa Ekonomik Topluluğu” adıyla kuruldu...Bizim üyelik anlaşmamız 1963 yılında,Ankara antlaşmasıyla 15 fasılla başlamış, Almanya,da Merkel,in başa gelmesiylede fasıl 34 e çıkmıştır..Yani 54 yıldır, bu fasılları tartışıyoruz..
Av.Konseyi uzman bir kuruluş görevini üstlendiği için,bugün tam 47 üyesi var.Yani Birliğin üyesi olmayan devletlerde üye ve konseyde bizide 18 üye temsil etmektedir..Bu konularda bugün her vesileyle atıfta bulunulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve ek protokolleri ile sözleşmenin uygulanmasını denetlemek ve yorumlamakla yetkili bir mahkeme olarak kurulmuş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve içtihatları Avrupa Konseyi’nin bu niteliğini açıkça ortaya koyuyor.
Aslında AB üyeliği için karşılanması öncelikle şart koşulan Kopenhag siyasi ölçütleri AK,nin demokrasi kriterleriyle birebir örtüşüyor. AB’ne aday ülkelerin” istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasiye sahip olmaları, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini azınlıklara ayrımcılık yapılmaksızın benimsemeleri” bir yerde AK’ne üyelik koşullarını yerine getirmeleri anlamına geliyor. Nitekim bugüne kadar hiçbir ülke AK üyesi olmadan AB üyeliğine kabul edilmiş değil.O bakımdan AK üyesi bir ülke, “izleme prosedürü” altında değilse, ilke olarak Kopenhag siyasi ölçütlerini karşılıyor demektir.
Bu hususları hatırlatmamın nedeni, AKPM’nin Türkiye’nin 1996-2004 döneminden sonra yeniden izleme prosedürüne tabi tutulmasını öneren Godskesen/ Mikko raporunu ve eki karar (résolution) tasarısını benimsemiş olması. Bu, AB müzakere süreci açısından da oldukça ciddi sonuçları olabilecek bir karar. Nitekim Aralık 2004’de Brüksel’de yapılan AB Zirvesi’nde Türkiye’nin Kopenhag siyasi ölçütlerini yeterli ölçüde karşıladığına ilişkin olarak alınan karar AKPM’nin izleme sürecinden çıkarılmasını temel almıştı. Aradan geçen 13 yıl içinde siyasi kriterleri karşılıyor olduğu halde Türkiye’nin müzakere süreci siyasi gerekçelerle tıkandı.
Türkiye’nin Parlamenterler Meclisi’nde 18 parlamenterle en çok üye bulunduran üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nde bu karar alınıyorsa, benzeri bir kararın üyesinin bulunmadığı Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) çıkması kaçınılmaz görünüyor. Bu takdirde Türkiye-AB ilişkileri bundan 13 yıl öncesine dönmüş olmakla kalmayacak, ayrıca süresi belirsiz yeni bir bekleme dönemi başlayacak. AKPM’nin tam izleme prosedürü, kısaca “İzleme Komisyonu” olarak adlandırılan üye ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlemekle görevli komisyonuna mensup iki raportörün ilgili ülkeye düzenli aralıklarla ziyaretlerde bulunarak yetkili makamlarla sorunları çözmek için diyalog kurmasını öngörüyor.
Godskesen/ Mikko raporu ve eki karara bakıldığında dile getirilen sorunların çözülmesinin pek de kolay olmadığı görülüyor. Çünkü söz konusu kararda, maruz kaldığı darbe girişiminin üzerinden sadece 10 ay geçtiği halde Türkiye’den AİHS’nin 15. maddesi uyarınca ilan edilen Olağanüstü Hal’in kaldırılması, zorunluluk hali dışında KHK uygulanmalarına son verilmesi ve tutuklu “gazetecilerin” salıverilmesi gibi ivedi önlemler alması talep olunuyor. Raporda ayrıca 16 Nisan referandumunda “hayır” cephesinin başını çeken CHP tarafından dillendirilen kampanyanın eşit koşullarda yapılmadığı ve mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmaması gerektiği iddialarına hak veriliyor. Tüm bu hususlar demokratik ölçütlere aykırı uygulamalar olarak değerlendirilerek Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları bakımından kaygı verici bir gerileme olarak ortaya konuluyor.
AKPM’nin bu yaklaşımı Türkiye’ye tutulan bir aynanın görüntüsünü yansıtıyorsa bu aynanın normal değil “ıraksak (divergent) bir merceği olan iç bükey bir ayna” olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü normal bir ayna olsaydı, aynı zamanda, hatta daha önce Fransa’nın 13 Kasım 2015’de 130 sivilin yaşamını yitirmesine yol açan Paris’teki terör saldırılarından bu yana ve Temmuz ortalarına kadar defalarca uzatılmış olan olağanüstü hal uygulamasından duyulan kaygı da dile getirilir ve bir an önce kaldırılması gerektiğinin altı çizilirdi. Unutmayalım ki Fransa bu dönemde iki turlu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapıyor. Maruz kaldığı saldırılar ne kadar ciddi olursa olsun, Türkiye’nin asker sivil bürokrasisi içine sızmış ajanlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe bir yana, toprak bütünlüğüne yönelik çoklu terör saldırılarıyla hiçbir şekilde karşılaştırılabilecek boyutlarda değil.
Kaldı ki demokratik standartlardan uzaklaşma söz konusu edilecekse, AK üyelerinin büyük çoğunluğunun 15 Temmuz’da AİHS’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesini açıkça ihlal etmiş ve darbe girişimi başarısızlığa uğrayınca kaçarak ülkelerine sığınmış olan darbecilerin Türkiye’ye iadesinden kaçınmaları öncelikle dile getirilerek kınanmalıydı. Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarda bulunan PKK’nın militan ve sempatizanlarını ülkelerinde barındıran AK üyelerine de ciddi eleştiriler yöneltilmeliydi.
Söz konusu üyelere yukarıdaki gerekçelerle yöneltilmesi gereken eleştirilerin yapılmaması ve tam aksine Türkiye’nin hedef tahtasına oturtulması, Dışişleri’nin AKPM’nin bu kararını “maksatlı çevrelerin ayak oyunu” olarak niteleyen açıklamasına haklılık kazandırıyor. Türkiye için önemli olan, bu açıklamada altının çizildiği gibi “AKPM'nin bu haksız, siyasi ve yanlı kararına rağmen, demokratik standartlara, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerimize bağlılığımızdan ödün verilmemesi” tartışmasız bir gerçektir..
Peki,tüm bu gelişmelere rağmen AİHM’ye gidilirse ne olur? Bu noktada AİHS’nin 1 Nolu Protokolünün 3. Maddesi referans alınıyor. Ancak bu madde yasama organının seçilmesi –yani milletvekili genel seçimleri- ile ilgilidir.Nitekim AİHM 2013 tarihli,Birleşik Krallık kararında, söz konusu maddenin yasama organının seçimleriyle sınırlı olduğuna ve referandumlara uygulanamayacağına hükmetmiştir. Zaten AİHM’nin halk oylamalarına dair herhangi bir kararı da yoktur. [1]
Bir aydır Türkiye,nin gündemine mühür vurmuş olan bu gelişmeleri hiç yaşamadıkmı?..ve sonuçları nasıl olduğunu sanırım merak etmişsinizdir..
7 Haziran 2015 genel seçimlerinde de bazı mühürsüz oy pusulaları geçersiz sayılınça, HDP, buna itiraz etmiş, sandık kurullarının hatasının vebalinin seçmene yüklenemeyeceğini belirtinçe,İstanbul il Seçim Kurulu 13 Haziran 2015’te aldığı kararla “Mührün bulunmaması sebebiyle geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılmasına”.. Yine aynı seçimde benzer bir durumdan ötürü CHP’nin yaptığı bir itiraz üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu 12 Haziran 2015’te “Sandık kurulunun hatasından doğan şekil noksanlıklarının,oyun tek başına iptaline neden olmayacağı” kararını vermedimi?..(2)
Gelelim AK Parti’ye; bugün AKP mühürsüz de olsa oyların geçerli sayılması gerektiğini savunuyor; seçmen iradesinin bir usul hatasına kurban edilemeyeceğini belirtiyor.Peki, ya dün?..Mesela 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AKP Bitlis-Güroymak’ta mühürsüz pusula ile oy kullanıldığı iddiasıyla itiraz etmiş.Bitlis İl Seçim Kurulu,250 seçmenin oy kullandığı bir sandıkta mühürsüz pusulalarla oy kullanıldığını tespit etmiş, bu oyların geçersizliğine ve dolayısıyla seçimlerinin iptaline karar vermiş. İptal edilen seçim ise,1 Haziran 2014’te yapılmıştı.(3) Mersin escort
Kısacası partilerin bu noktada tutarlı bir tavırları yok; dün “Evet, sayılmalı” safında duran bir parti, bugün “Hayır, sayılmamalı” diyebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Eğer referandumda ibre diğer tarafa kaymış olsaydı bugün partileri tam tersi rollerde seyredebilirdik.  
YSK, “mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasını” içeren 560 Sayılı Kararında iki gerekçeye dayanıyor: Biri, “hakkın özünün..asıl olan bir temel hakkın korunması..Diğer gerekçe ise, seçmenin bir hatasının olmamasıdır. Yani,pusulalarını mühürlemek sandık kurullarının vazifesidir.Sandık kurullarının vazifelerinin gereğini yerine getirmemelerinin faturası seçmene çıkarılamaz. Seçmen anayasal hakkını kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun bir şekilde kullanmıştır. Ona yüklenebilecek herhangi bir kusur yoktur.Kusursuz olmasına rağmen oyunun geçerli sayılmaması, seçmenlerin yönetime katılma hakkını ortadan kaldırır. Bu ise kabul edilebilir bir sonuç değildir.
[1] http://YSK Kararlarının bağlayıcılığı hakkında bakınız: Kemal Gözler; YSK Kararlarının Kesinliği Üzerine,http://www.anayasa.gen.tr/ysk-baglayicilik.html
[2] http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/04/20/muhursuz-oy-talebi-chp-ve-hdpnin-cikti
[3] http://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/bir-ilcede-daha-secim-iptal-481469/amp/;

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İNSAN OLMAK 25-08-2014 06:06 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA