DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 03-12-2018 22:46

'' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular''

Basında bugüne kadar Alevilik üzerine çok sayıda dizi yazı yayınlandığı biliniyor.Buna rağmen nüfuslarını yaklaşık 20 milyon olarak belirten Alevilerin son yıllarda içinde yer aldıkları yoğun hareketliliğin tam olarak irdelendiği söylenemez.Bunun en önemli nedeni,bu hareketliliğin birçok alanda (dinsel, kültürel, siyasal, ekonomik vb.) birden seyretmesi ve muazzam bir değişikliği de beraberinde getirmesidir.Zira günümüz Türkiyesi'nde bütün çok parçalı yapısına, sorun ve çelişkilerine rağmen Sünni kökenli bir “İslami hareket”in varlığından söz edilebiliyorsa, aynı şekilde bütün sorun ve çelişkilerine, hatta açmazlarına rağmen bir “Alevi hareketi”nden de söz edilmesine rağmen,araştırmalarımız bizi;Aleviler arasında her geçen gün daha fazla netleşen iç tartışmaların artmasına, değişik toplumsal,siyasal kesimlerin Alevi kimliği ve olgusuna nasıl yaklaştıklarını,bu konuya ilgi duyanların bildiğini biliyoruz ve bundan dolayıda konumuzun derinliğine girmeyeçeğimi bilesiniz..
Alevilik – Bektaşilik, Horasan merkezli tasavvufla beslenen, Budizm, Şamanizm, Maniheizm gibi Ön Asya dinlerinden kalan "hulul“ anlayışı (Tanrı'nın insan bedenine girmesi) ve "tenasüh” (ruh göçü) gibi iki temel inancın yörüngesine oturmuş,uygarlıklar beşiği Anadolu'nun eski efsanelerinin üzerine inşa edilmiştir.Alevi gençliği sosyalist fikirlerle ciddi anlamda ilk kez 60’lı yılların sonlarında, büyük şehirlerde tanışmıştı.Deniz Gezmiş,Mahir Çayan,İbrahim Kaypakkaya,Ulaş Bardakçı, Hüseyin İnan gibi devrimci gençlik liderlerinin hangi mezhep kökenli olduğu merak edilmiyordu bile, ama her biri, özellikle Alevi gençliğin militanlaşmasının zirveye ulaştığı 70’li yıllarda birer "çağdaş Alevi kahramanı" olarak algılanır oldu. Nitekim 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte gözaltına alınan, işkence gören binlerce gencin önemli bir bölümü Alevi kökenliydi.1980’lerin ortalarından itibaren Kürt kökenli sosyalistlerin,PKK’nın etki alanına girip yollarını büyük bir hızla ayırmasıyla iyice zayıf düşen Türk solundan Alevi kökenliler de kopmaya başladı.Bunların bir kısmı sosyalizm kavgalarını esas olarak Alevi kuruluşları etrafında sürdürmeye karar verdi, önemli bir bölümü de sosyalizme veda edti..Önce Alevi tepkisi olarak ortaya çıkan hareketlerin kısa bir süre içinde DHKP-C, TKP/ML, TDKP, MLKP/K gibi grupların müdahalesiyle radikal sol bir renge bürünmesi ve 14-20 yaş arası gençlerin öfkeli militanlığı uzlaşmacı Alevi kuruluşlarının işinin epey zor olduğunu gösteriyordu.
1978’te Kahramanmaraş’ta yaşanan Alevi katliamı sırasında Bülent Ecevit başbakandı. 2 Temmuz 1993’te ise hükümet ortağı SHP, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün anında gelişmelerden haberdar edilmesine rağmen Sıvas katliamını engelleyemedi. Ardından Gazi Mahallesi’nde güvenlik güçlerinin ölümlere neden olduğu iddiaları gelince,Aleviler ciddi sorgulamalara yönelerek,hareketin kalbi Avrupa,da atmaya başladı.Köln, de başkanlığını Ali Rıza Gülçiçek,in yaptığı Alevi derneğinin önderliğiyle, izin alınarak ,Sivas katliamını lanetliyen mitingin çalışmalarında,(Almanya ve Türkiye insan hakları-TÜDAY- )dernek adına bende görev almıştım... Miting,in sonunda yapılan toplantıyla; Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonunun (AABF)kurulmasına,Genel Başkanı olarak ise, Ali Rıza Gülçiçek’in seçilmesine karar verdik.Yönetime girmem için önerilmeme rağmen;''Bu güne kadar yapılan müçadelemizin içerisinde,Alevilik sorunuda olmasına rağmen,bu konuda biz Sosyalistlerin özel bir çalışmasının olmadığı,bundan dolayıda bu mücadelede yıllarça çaba sarf etmiş Alevi önderlerinin görev almasını,bizlerin ise onların çalışmalarına destek vermemiz gerekir''tezimi ileri sürerek kabul etmedim..Nitekim bugün gelinen nokta,tahminlerimi doğru çıkartarak,kişisel çıkarların kurbanı olarak,amaçını yarı yolda sahipsiz bıraktı..
Bu konuda Cem Vakfı Başkanı Prof. İzzettin Doğan; ''Biliyorsunuz,biz Kırmızı Koltuk’ta Türkiye gündemine getirinceye kadar Alevi diye kimse ortaya çıkmıyordu.Bizden sonra, “Alevilik nedir, safsatadır” diyenler,hatta ateizmi savunanlar birdenbire Alevi kesiliverdiler.Bu tavırları halk artık yutmuyor.Ne İslamı, ne Aleviliği bilmeden,bir belediye meclisi üyeliği kapmak için,nüfuz sahibi olmak için Alevilik adına bayrak açtılar..Tarihi haklar var,1400 yıldır bu işi götürenler var.Parti kurmak dernek kurmaya benzemez.Bence Aleviler siyasi partilere eşit uzaklıkta kalmak zorundadırlar.Alevilerin bir siyasi partiye koşulsuz bağlanmaları hiçbir yarar getirmemiştir. Eğer Alevi oylarının yer değiştirebileceği kanısı politikacılarda oluşmuş olsaydı Aleviler de bu kadar hırpalanmazdı, güçlerine saygı gösterilirdi...'' diye değerlendirme yaptı..Tartışmalarda Aleviler arasındaki kültürel,sınıfsal,çoğrafi,cinsel,siyasal, etnik vb.farklılıklar,ayrı ayrı,kimi zaman ise birlikte öne çıkıyor.Köylerde, kasabalarda,illerde ve metropollerde yaşayan Alevilerin her konuda aynı şeyleri hissettikleri söylenemez.Türk,Kürt ve Arap kökenli Alevilerin de Alevi hareketi içindeki konumları denk değil.En ciddi tartışmaların, sınıfsal farklılıkların da iyice netleştirdiği siyasi farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir.
Araştırmacı yazar Rıza Yıldırım’ın altı yüzden fazla köyde,dört yüzden fazla dede,ana,aşık,kamber ve taliplere yaptığı saha çalışmalarının ardından kitaplaştırdığı Geleneksel Alevilik-İnanç,İbadet,Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Geleneksel aleviliğin zaman içerisinde yaşadığı dönüşümü kentlileşmenin etkilerini,Duvar gazetesi sorularla konuşturarak,Yıldırım,la yaptığı röportajın kısa özetini siz okurlarımla paylaşmaya çalışaçak olursam, Rıza Yıldırım;''Kısacası Aleviler Osmanlı düzeninde hukuk sisteminin tamamen dışına itilmişlerdi.Öyle ki,yüzlerce cildi günümüze kadar ulaşan ve bir tür Osmanlı mahkeme tutanakları diyebileceğimiz kadı sicillerinde taraflardan birisinin Alevi kimliği ile kaydedildiği bir tane davaya bile rastlamıyoruz.Modern öncesi devletlerin tebaalarına sundukları hizmet esas olarak koruma ve adalettir.Aleviler Osmanlı devletinden her ikisini de alamadıkları gibi aksine devletin bizzat kendisini en büyük tehdit olarak görüyorlardı.İşte bu şartlarda Alevi toplumu doğal olarak Sünni gövdeden yalıtıldı ve kendi içinde kapalı devre bir düzen kurdu.70’li yıllardaki göçleri vurgulayarak, “Alevi toplumu içinden çıkan ilk kentli-eğitimli grup, tarihin ilk ‘Alevi entelijansiyası’nı oluşturuyordu.Dolayısıyla modern kent Aleviliğinin şekillenmesinde öncü bir rol oynadılar. Geleneksel Alevi toplumunun tartışmasız liderleri olan dedeler ise bu dönemde toplum üzerindeki etkilerini yitirmeye başlamışlardı. Böylece, bir yandan geleneksel Alevilik bilgisi pratik hayattan çekiliyor,diğer yandan bu bilginin taşıyıcıları pasifleştirilerek toplumsal merkezin dışına sürükleniyordu.Dedeler bildiklerini artık kimseye anlatamıyorlardı. Zira hem bilginin tekrar tekrar üretildiği zemin, yani cemler, ortadan kalkmış hem de o eski bilgilerin talibi kalmamıştı. Bu açıdan bakıldığında, kentli-eğitimli ilk Alevi kuşağı ve onların hemen arkasından gelen solcu kuşak geleneksel Alevi belleği üzerine kalın bir örtü çekiyor ve böylece gelecek nesillerle o belleğin bağını koparıyordu. Bir başka deyişle, geleneksel Alevilik bilgisi kent Aleviliğinin taşıyıcı ruhu olmaktan çıkıyor, inanç, ritüel ve kurumlarıyla beraber toptan marjinalize edilerek,kente gelen Aleviler, geleneksel Aleviliği şekillendiren iki temel etkenin dışına çıkıyorlardı: kırsallık ve yalıtılmışlık. Oysa Aleviliğin bütün kurumları ve ritüelleri köy ortamında yalıtılmış olarak yaşayan bir toplum düzenine göre şekillenmişti. Dolayısıyla kentlerde bu kurumlar bir anda işlevlerini yitirdiler.
Ayrıca modern laik eğitim ve tanışılan yeni ideolojiler (Kemalizm ve Sosyalizm/Komünizm) de kente gelen ilk Alevileri inançlarından uzaklaştırıyordu. Zira Alevi inancı mistik bir karakter taşıyor ve diğer bütün inançlarda olduğu gibi birtakım dogmalar üzerine oturuyordu.İşte eğer hareket noktasını geleneksel Alevilik olarak alırsanız bu iki cereyan Alevilerin ilk asimilasyonudur. Geleneksel kimliklerini kente taşıyamayan Aleviler Kemalizm veya sosyalizm ideolojileri içinde asimile oldular.1980’lerden itibaren ise yeni bir asimilasyon dalgasının yükseldiğine şahit oluyoruz.Temelde Türkiye’nin sola kaymasının önünü almak için yapılan 12 Eylül darbesi,Kenan Evren liderliğinde beliren yeni devlet idaresi ideolojik omurga olarak Türk-İslam sentezini benimsemiş, dolayısıyla devleti Sünniliğe biraz daha yaklaştırmıştı. Bu yeni denklemde en büyük resmi düşman sol ve ‘dinsizlik’ olarak kabul edildi. Makbul vatandaş LaST (Laik-Sünni-Türk) onun tam zıddı da KKK (Kızılbaş-Kürt-Komünist) olarak kodlanmıştı. Türkiye nüfusunun nereden baksanız en az yüzde on beşini oluşturan Alevilerin toptan düşmanlaştırılması makul olmadığından,onların sol ve seküler (dinsiz olarak okunmalı) cereyanların tesirinden kurtarıp Müslümanlığa (Sünnilik olarak okunmalı) geri döndürülmesi gerekiyordu. Bu amaçla birçok Alevi köyüne cami yapıldı. Alevilerin halen temel rahatsızlıklarından birisi olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından haksızlığına hükmedilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri de o dönemde zorunlu kılındı.
Kısaca Rıza Yıldırım; Aleviler,Kemalizm ve Sosyalizm içinde asimile oldular diyor...Sizçe yalanmı?..Bençe değil..

 

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3469
 • 2Trabzonspor3465
 • 3Beşiktaş3462
 • 4Sivasspor3460
 • 5Alanyaspor3457
 • 6Galatasaray3456
 • 7Fenerbahçe3453
 • 8Gaziantep FK3446
 • 9Antalyaspor3445
 • 10Kasımpaşa3443
 • 11Göztepe3442
 • 12Gençlerbirliği3436
 • 13Konyaspor3436
 • 14Denizlispor3435
 • 15Çaykur Rizespor3435
 • 16Yeni Malatyaspor3432
 • 17Kayserispor3432
 • 18MKE Ankaragücü3432
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA